Title Image

Образна диагностика

блок 2, ет. 1 и Блок 1, ет. 1 | тел.: 032 645 997, вътр. 115, 131
Начало  /  Клиники  /  Образна диагностика

Информация

Отделението по Образна диагностика осигурява високоспециализирана образна диагностика на хоспитализирани и на амбулаторни пациенти.

Диагностика и апаратура:

Конвенционални рентгенови апарати с графичен и скопичен пост.  Извършват се всички видове  конвенционални рентгенови изследвания, включително и изследвания с впръскване на контрастна материя антеградно и ретроградно на храносмилателната, пикочо-половата, жлъчно-билиарната и други системи и органи.

Извършват се над 100 рентгенографии дневно.

Преносим рентгенов апарат. Използва се при трудно подвижни пациенти, по време или след операция, пациенти в тежко общо състояние. Апаратът дава възможност за качествена експонация до леглото на пациента, в операционна зала или в ОАИЛ.

Два мултидетекторни компютър-томографа /скенери/,  Siemens Somatom Emotion и Siemens Somatom Sensation с възможности за постпроцесингова обработка на получените резултати и високоинформативни образи в трите равнини – аксиална, коронарна и сагитална, както и допълнителни мултипланарни реконструкции /3D реконструкция/.

Извършват се компютърна томография  на глава, синуси, вътрешно ухо, шия, всички отдели  на гръбначния стълб, гръден кош и гръдни органи, корем и коремни органи, пикочо-полова система, опорно-двигателен апарат.

При необходимост се използват висококачествени контрастни материи- венозно, перорално, двоен контраст.

Важно за пациента:  За всички изследвания,  които налагат използване на контрастна материя се изискват актуални лабораторни изследвания (с давност един месец) , показващи бъбречната функция (креатинин и урея), особено на пациенти над 50 год. възраст и придружаващи заболявания, свързвани с увреждане бъбречната филтрация (бъречни заболявания, диабет и др.). Всяка допълнителна информация за състоянието на пациента (амбулаторен лист, епикризи, минали образни изследвания) спомага оценката на статуса на пациента, динамиката на заболяването или лечението.

В отделението дневно се извършват между 35 и 50 КТ изследвания.

Магнитнорезонансна диагностика / ЯМР / – Magnetom Aera  – нейонизиращ метод за получаване на детайлен образна различни части на тялотоили региони, като не се използват рентгенови лъчи.  При него се получават  образи, подобни на тези при компютърната томография, като методът позволява отлично разграничаване на детайли в структурата на отделните тъкани. Особено подходящ е при изследването на нервната, мускулно-скелетната, сърдечно-съдовата система.

Важно за пациента: ЯМР е метод, който е безвреден за възрастни, деца и бременни / след 3л.м/. Не се допускат в подвижни метални предмети, бижута, слухови апарати, зъбни протези. Пациенти с поставени пейсмейкъри, изкуствени стави или наложени метални клипсове от оперативни интервенции не могат да бъдат изследвани.

Остеоденситометър / DEXA / с рентгеново лъчение за измерване на костната плътност, който представялва „златният стандарт“ в поставянето на диагнозата „Остеопороза“. Този метод има умерена точност и прецизност, кратко време на измерване и относително ниско излагане на радиация.  Възможност за измерване на лумбален гръбнак и на бедрена шийка. Показани за DXA са мъже и жени над 50годишна възраст, постменопаузални жени или такива с ранна менопауза, пациенти с компресионни фрактури на прешленни тела, бедрена шийка, дистална част на предмишницата и проксималната част на хумеруса /най-чести остеопоротични фрактури/.

Лекарите, работещи в  Отделението по образна диагностика, са признати специалисти с дългогодишен опит и практика. Членове са на най-престижните европейски рентгенологични  дружества  и ежегодно посещават конгреси и симпозиуми на ECR, ESOR, BCR.

Всяко образно изследване се интерпретира подробно от лекар-специалист по Образна диагностика, съместно с пациента. Всеки пациент се консултира индивидуално.

Радиациона защита

Отделението по Образна диагностика е изцяло ориентирано към радиационна защита на пациента. Прилаганите методи се основават на основният принцип на радиационната защита ALARA (As Low As Reasonably Achievable) – намаляване на облъчването до разумния минимум. Ние възприемаме и спазваме строго регламентирани правила при изследвания на деца и бременни жени, като крайната цел е намаляването на радиационния риск. Използват се лични предпазни средства /оловни престилки, яки, пелерини/, както и софтуер за автоматично събиране и анализ на дозиметрични данни.