Title Image

Лабораторни звена

Начало  /  Клиники  /  Лабораторни звена

Отделение ``Обща и клинична патология``

Отделението извършва цитологични и хистологични изследвания, обхващащи широк диапазон от заболявания – оториноларингологични, лицевево – челюстни, гастроентерологични, хирурхични, урологични, нефрологични, ендокринологични.

Отделението разполага с модерна апаратура, позволяваща планови, срочни и интраоперативни хистологични и цитологични изследвания за нуждите на диагностичния и лечебния процес, в съответствие с изискванията на медицинския стандарт по “Клинична патология”.

Експресното, интраоперативно изследване се извършва до 10 минути от постъпването на тъканните материали от операционния блок. Трайните тъканни изследвания (биопсии) стават за 48 часа.

Клинична лаборатория

Клиничната лаборатория работи в съответствие с медицински стандарт „Клинична лаборатория“. Чрез количествени и качествени методи на изследване се подпомага ранната диагностика, контролира се динамиката на болестния процес и ефекта на лечението.
Лабораторията е оборудвана  с чисто нова, модерна апаратура, позволяваща висока достоверност на резултатите и много широк набор от изследвания. Използват се реактиви и  консумативи с най-високо качество. Работи се в пълния обем дейности, изисквани от медицинския стандарт за качество. Извършва се богата гама от хематологични, коагулационни, биохимични изследвания, АКР, хормонален анализ, туморни маркери, уринен анализ, изследване на пунктати и др.

Пациентите могат да получат бързо и качествено обслужване в лабораторията по всяко време, от добре подготвени  и квалифицирани клинични лаборанти, химици и лекари със специалност „Клинична лаборатория”.

Клиничната лаборатория участва в различни клинични проучвания, както и с проекти по европрограми.

Лабораторията провежда ежедневен вътрешен контрол както и участва в текущо провеждания всеки месец външен контрол на качеството. Притежава необходимите сертификати за качество на лабораторната дейност.

Микробиологична лаборатория

Изследват се различни клинични материали –раневи, ушни, гърлени, очни и други секрети; пунктати; урина; фецес и др. Извършва се етиологична диагностика на различни микробно обусловени заболявания и определяне на антимикробна чувствителност към широк спектър антибиотици и химиотерапевтици. Използват се, както класическите диагностични методи, така и миниатюризирани стандратизирани системи за видова идентификация на различни микроорганизми. Лабораторията участва в текущо провеждания два пъти годишно външен контрол на качеството – гаранция за достоверност и професионализъм при извършването на микробиологичните изследвания.

Лаборатория клинична имунология

Чрез количествени и качествени методи на изследване се осъществява ранната диагностика, контрол на динамиката на болестния процес и ефекта на лечението при автоимунни заболявания, първични и вторични имунодефицити, ревматологични, нефрологични,  гастроентерологични и други заболявания. Лабораторията по Клинична имунология работи с  нова, модерна апаратура, позволяваща висока достоверност на резултатите и широк набор от изследвания. Работи се в пълния обем дейности, които се изискват от медицинския стандарт. Провежда се ежедневен вътрелабораторен качествен контрол. Лабораторията е включена и участва в програма за НСВОК провеждана на национално ниво. Притежава необходимите сертификати за качество на имунологичната лабораторна дейност.