Title Image

Гръдна хирургия

блок 3, ет. 2 | тел.: 032 645 997, вътр. 251
Начало  /  Клиники  /  Гръдна хирургия

Информация

Клиниката по гръдна хирургия  представлява съвременно, специализирано, научно и високо технологично звено в структурата на Университетска болница Каспела.

Нашият хирургичен екип е национално и регионално признат за своята експертиза при диагностиката и лечението на прости или комплексни заболявания на гръдната стена, плеврата, белите дробове, трахеята и бронхите, медиастинума, диафрагмата и хранопровода. Нашите лекари, сестри и санитари, предлагат на пациентите своите медицински знания, хирургични умения и съпричастност необходими за справяне с всички състояния, изискващи лечение в гръдна хирургия. Ние сме едни от първите започнали да прилагат миниинвазивните оперативни техники, след като стана ясна тяхната голяма полза за пациентите.

В Клиниката по гръдна хирургия на УМБАЛ Каспела приемаме за своя основна мисия максималното прецизиране на показанията и избора на хирургично лечение при рак на белия дроб.

Клиниката притежава най-високото III ниво на компетентност за извършваните процедури.

Операционния блок разполага с две операционни зали, обзаведени с модерни операционни маси, анестезиологични и ехографски апарати, инстументариум, който в пълна степен задоволява широкия диапазон на работа в клиниката. За своевременна диагностика се използват модерна биохимична  лаборатория, два мултидетекторни компютър-томографа,  преносим рентгенов апарат, който се използва  при трудно подвижни пациенти по време или след операция.

За по-доброто и по-бързото следоперативно възтановяване на пациента се грижи рехабилитатор от отделението по рехабилитация и физиотерапия в болницата.

На пациента се предлага индивидуално обсъждане съвместно с близките за различните методи на хирургично лечение, съобразено със стадия на развитие на заболяването.

Специалистите по гръдна хирургия, работещи в клиниката притежават отлична хирургична техника и задълбочени познания по анатомия, физиология, образна диагностика, органна функционална диагностика. Активно участват във всички етапи на диагностично-лечебният процес. Това включва изследването на пациентите, вземане на решение относно индикацията за операция при всеки отделен случай, поддържане на високоспециализиран оперативен екип, предоперативна оценка, както и осигуряване на адекватното му следоперативно наблюдение.

В Клиниката по Гръдна хирургия се извършват всички открити, ендоскопски и видео-асистирани (безкръвни) оперативни намеси:

 • Операции с резекция, реконструкция, сутура и биопсия на бял дроб.
 • Операции на гръдната стена и плеврата – резекция и реконструкция на гръдната стена за неоплазма; декортикация и дренаж при емпием; торакопластика; реконструкция на пектус екскаватум, пектус каринатум и други деформации на гръдната стена, както и лечението на травматичния гръден капак.
 • Резекция, реконструкция и сутура на трахея и бронхи при неоплазми, стенози и травма.
  ●Резекция, реконструкция и възстановяване на хранопровода.
 • Резекция, реконструкция и сутура на диафрагмата.
 • Операции на медиастинума – биопсия и екстирпация на неоплазми, дренаж при инфекции, медиастинална лимфаденектомия, медиастинотомия и медиастиноскопия.
  ●Резекция, реконструкция и дренаж на перикарда по мини-инвазивен път.
  ●Ендоскопски процедури с флексибилна и ригидна оптики върху трахео-бронхиалното дърво и хранопровода /бронхоскопия, езофагоскопия/.
 • Биопсия на шийни, медиастинални и аксиларни лимфни възли.
 • Операции върху интраторакалните симпатикусови нерви.
 • Корекции при синдром на горната торакална апертура.
 • Торакоцентеза, тръбен дренаж на плевралната кухина, шънтиране при плеврални изливи и лечение на пневмоторакса.
 • Операции за функционална корекция при емфизем или усложненията на емфизема.
  ●Операции при травматични увреди на гръдната стена, на интраторакалните органи и техните усложнения.
 • Операции върху съдови структури в хода на гръдно–хирургични интервенции.
  ●Лечение на усложненията от гореспоменатите операции, при необходимост чрез други специфични торакални оперативни намеси.
 • Операции при доброкачествени и злокачествени образувания на гърдата.
  ●Разширени операции при доброкачествени и злокачествени образувания на вътрегръдно разположена щитовидна жлеза.

 

Диагностика

 

Клиниката по гръдна хирургия  има на разположение:

 • Хематологична и биохимична лаборатории
 • Микробиологична лаборатория
 • Лаборатория по патофизиология на дишането
 • Звено за бронхоскопия и езофагоскопия
 • Звено за образна диагностика, включващо стандартни рентгенови изследвания, контрастни изследвания, ехография и компютърна аксиална томография
 • Ядрено-магнитен резонанс

 

Оперативни Интервенции

 

Операции с много голям обем и сложност, високоспециализирана хирургия.

1. Реконструктивни и пластични операции на трахеобронхиалното дърво с или без белодробна резекция.

 1. Разширени пулмонектомия или частични резекции на белия дроб (с интраперикардна обработка на съдовете и/или резекция на съседни органи и структури).
 2. Сегментна и полисегментна резекции на белия дроб.
 3. Едноетапни двустранни белодробни операция с последователни торакотомии, “clamshell” разрез или срединна стернотомия.
 4. Стернолапаротомия за едноетапна операция при двустранна белодробна ехинококоза, съчетана с чернодробна ехинококоза и ехинококоза на слезката.
 5. Плевректомия с декортикация на белия дроб.
 6. Екстирпация на големи медиастинални тумори чрез торакотомия или стернотомия с или без резекция на съседни органи и структури.
 7. Резекция и реконструкция на гръдната стена и стернума при големи дефекти.
 8. Коректурна торакопластика с/без миопластика или оментопластика.
 9. Видео-асистирана торакална хирургия (с или без миниторакотомия) – белодробни резекции, екстирпация на медиастинални тумори, плевректомия и декортикация, обемредуцираща операция (едностранна или двустранна), операции на лимфния проток и др.
 10. Резекции, реконструктивни и пластични операции на хранопровода чрез торакален, абдоминален или торако-абдоминален достъп.
 11. Резекции на хранопровода посредством видео-асистирана торакална или лапароскопска хирургии.

 

Операции с голям обем и сложност

1. Пулмонектомия или частични резекции на белия дроб.

 1. Видео-асистирана атипична резекция на белия дроб за тумори, кисти и були.
 2. Видео-асистирана енуклеация при доброкачествени белодробни тумори или кисти.
 3. Обемредуцираща белодробна резекция – едностранна или двустранна (двуетапна или едномоментна с достъп последователни торакотомии, или срединна стернотомия).
 4. Бронхотомия за чуждо тяло.
 5. Отстраняване на вродена или придобита трахеоезофагеална фистула.
 6. Видео-асистирана торакална хирургия за спонтанен пневмоторакс с булектомия и/или булорафия, атипични клиновидни резекции, фенестрация на перикарда и др.
 7. Операции за вродени деформации на гръдния кош.
 8. Частична резекция на гръдната стена без оформяне на огромни дефекти, налагащи реконструкция.
 9. Торакопластика.
 10. Торакофренотомия.
 11. Оментопластика при емпием, вкл. постпулмонектомичен емпием.
 12. Трансторакални операции при болести на диафрагмата.
 13. Резекция на шиен, интраторакален или епифренален дивертикул.
 14. Операция на Торек.
 15. Операции на терминалния езофаг с абдоминален достъп, чревни анастомози или ентеростомии.
 16. Операции при ретростернални струми.
 17. Хемоторакс (декаютаж, реоперация, ревизия).
 18. Оперативна обработка на критични съдови структури с директен шев.
 19. Тромбектомия на белодробната артерия.

Операции със среден обем и сложност

1. Торакотомия за сърдечен масаж.

 1. Торакотомия за отворена белодробна биопсия.
 2. Експлоративна торакотомия с биопсии за стадиране.
 3. Торакотомия за спонтанен пневмоторакс с абразия на плеврата или плевректомия.5. Торакотомия за симпатектомия.
 4. VATS диагностични биопсии на бял дроб, плевра, медиастинални лимфни възли и формации; талкова плевродеза, санация и дебридман на емпиемна кухина и др.
 5. Предна медиастинотомия.
 6. Прескаленна биопсия по Daniels.
 7. Медиастиноскопи.
 8. Поставяне на интраплеврален тръбен дрен с или без троакар при пневмоторакс и плеврални изливи.
 9. Дрениране на медиастинума.
 10. Резекция на шийно ребро, резекция на едно ребро или на повече ребра самостоятелно.
 11. Цервикална езофагостома.
 12. Гастростомия.
 13. Трахеостомия.
 14. Операции за липом на шията.

Операции с малък обем и сложност

1. Кожно-мускулна биопсия на ниво шия и гръден кош.

 1. Първична обработка на рана на шия и гръден кош.
 2. Инцизия на абсцес, фурункул или флегмон на шията и гръдната стена.
 3. Корекция и пластика на вициозни цикатрикси на шията и гръдната стена.
 4. Промивка на плевралната кухина при поставен интраплеврален катетър с инстилиране на медикаменти или ензими.

Хирургично лечение на медиастинални тумори

     Медиастинум или т. нар. средостение, представлява пространство в гръдния кош, разположено по средата между двата бели дроба напред до гръдната кост (sternum), назад до телата на гръдните прешлени, отдолу до диафрагмата и встрани до медиастиналните плеври на левия и десния бял дроб.

Органите разположени в медиастинума са : тимусна жлеза, сърцето и неговата перикардна обвивка, съдовете излизащи от и навлизащи в сърцето,  трахеята, хранопровода, нервни клонове и лимфни възли.

 Хирургията на медиастинума третира :

Туморите разположени в медиастинума могат, да бъдат  доброкачествени и злокачествени. Посочваме най-често срещаните:

– Туморите засягащи предния медиастинум, са – тимом, тератом, тироидни лезии, паратироидни тумори или аневризми.

– Туморите ангажиращи средния медиастиним, се разделят на бронхогенни кисти, перикардни кисти, сърдечни тумори, лимфоми, както и херния Моргани.

– Туморите на задния медиастинум включват неврогенни тумори , лимфоми , както и диафрагмални хернии и дивертикули на хранопровода.

Предоперативното стадиране е от изключителна важност и е решаващо при вземане на окончателно решение за вида на оперативната интервенция.

На съвременния етап възможностите на кардиоторакалната хирургия позволяват, да се извършват комбинирани оперативни интервенции с много голям обем и сложност при масивни медиастинални тумори, локално авансирали, засягащи различни структури, но без далечни метастази. Хирургията на медиастинума при туморни формации разположени в близост до сърцето и магистралните съдове, изисква изключителна прецизност, с цел радикалното им отстраняване.

Болница „ КАСПЕЛА “ и в частност Клиниката по Гръдна хирургия разполага със съвременен модерен набор от хирургически инструментариум за отворена хирургия, който осигурява достъп до туморни формации, разположени в средостението, както и инструментариум за видеоасистирана и роботизирана хирургия, който е приложим при подходящи случаи. Операциите извършвани при пациенти с медиастинални тумори са на най – задълбочено научно и практическо ниво. Целта е своевременна, екзактна диагностика, приложението на радикални оперативни методи и следоперативно проследяване. Използваните оперативни методи и техники разработвани съвместно с катедрата по ССХ, са обект на научна разработка конкурираща се със световни центрове работещи по тази тематика.

Оперативната дейност в тази област на гръдната хирургия в УМБАЛ – “ КАСПЕЛА “се развива по задълбочено след присъединяването към екипа на кардиоторакалния хирург проф. д-р Заприн Въжев, д м.

Предимства за пациента

Клиниката по гръдна хирургия на УМБАЛ Каспела е изградена на основата на европейски стандарт по гръдна хирургия, разработен от Европейската асоциация по сърдечна и гръдна хирургия и Европейското дружество на гръдните хирурзи. В България и в частност в нашата болница специалността “Гръдна хирургия” е самостоятелна профилна специалност.