Title Image

Свободни позиции

Начало  /  Свободни позиции

На основание  чл.89 от КТ УМБАЛ „Каспела“ обявява конкурс  за длъжността:

„Лекар специализант по урология“ –  двама

Начин на провеждане:  събеседване и устен изпит по конспект

Необходими документи:

  1. Молба за допускане за участие
  2. Академична сравка или диплома за „Магистър по медицина“
  3. Автобиография европейски формат

 

Документи за участие се приемат на регистратурите на УМБАЛ“Каспела“, гр.Пловдив, ул.“София“ №64 в работни дни от 9.00 до 14.00 часа от 01.10.2021 г. до 30.10.2021 г. вкл.

———————————————————————————————

На основание  чл.89 от КТ УМБАЛ „Каспела“ обявява конкурс  за длъжността:

„Лекар специализант по хирургия“ –  трима

„Лекар специализант по клинична лаборатория“ – един

„Лекар специализант по ревматология“ – трима

„Лекар специализант по гастроентерология“ – един

„Лекар специализант по ендокринология и болести на обмяната“ – двама

„Лекар специализант по  УНГ болести“ – един

 

Начин на провеждане:  събеседване и устен изпит по конспект

Необходими документи:

  1. Молба за допускане за участие
  2. Академична сравка или диплома за „Магистър по медицина“
  3. Автобиография европейски формат

 

Документи за участие се приемат на регистратурите на УМБАЛ“Каспела“, гр.Пловдив, ул.“София“ №64 в работни дни от 9.00 до 14.00 часа от 10.09.2021 г. до 09.10.2021 г. вкл.

 

———————————————————————————————

На основание чл. 90 и сл. от КТ във връзка с чл. 68, ал.7 и чл. 70 от Закона  за лечебните заведения

УМБАЛ Каспела обявява конкурс за длъжността: Главна медицинска сестра

1. Изисквания към кандидатите за заемане на обявената длъжност:

– кандидатите да имат образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността “Управление на здравните грижи”;

– кандидатите да имат най-малко 10 години трудов стаж на ръководна позиция в болнично лечебно заведение;

2. Необходими документи:

Заявление за участие в конкурса;

Автобиография;

Копие от дипломи за завършено образование и придобита специалност по специалността “Управление на здравните грижи”  и копие от трудовата книжка.

3. Начин на провеждане на конкурса:

Събеседване по Проект на тема: Организиране, координиране на здравните грижи и хигиенното състояние на лечебното заведение в тригодишен период.

4. Комисията по провеждане на конкурса ще даде следните оценки на кандидатите, представили документи съответстващи с изискванията на УМБАЛ Каспела ЕООД– оценка на разработения проект: по шестобалната система;

– оценка от събеседването с кандидатите: по шестобалната система;

– средна оценка от цялостното представяне.

5. Документите се подават на регистратура №1 на УМБАЛ Каспела ЕООД, адрес гр. Пловдив, ул. София № 64, бл.1, от  9.00 ч. до 14.00 ч. всеки делничен ден  до 12.10.2021 г вкл.

Характер на работата – съгласно чл. 70, ал. 2 ЗЛЗ и длъжностна характеристика. Срок на трудовия договор – до три години.